Separovanie a recyklácia slúžia na opätovné využitie nepotrebných materiálov alebo produktov. Je prevenciou plytvania surovinových zdrojov, šetrí energiu a v neposlednom rade sa recykláciou odpadu redukuje množstvo skládkovaného odpadu a tým aj množstvo emisií skleníkových plynov unikajúcich do ovzdušia. V súčasnosti sa na SR recykluje asi 1,2% komunálneho odpadu.

PAPIER

Pred érou plastov bol papier využívaný ako jediný obalový materiál. Tvorí až 20% z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu. Je možné ho recyklovať 5-8 krát a následne je možné ho kompostovať.  Vyhadzovaním papiera v SR zničíme ročne 3 000 ha lesa a  1t zberového papiera zachráni až 17 stromov.
→ patrí sem: odpad, ktorý je zložený výhradne z papiera alebo z lepenky, napr. noviny, zošity, letáky, listy, kartón, lepenka,…
→ nepatrí sem: znečistený papier, kopŕovací papier, celofán, hygienické potreby, … (takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu).

PLASTY

V súčasnosti žijeme v dobe plastov. Z plastov je skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne obaly (až 80% obalov je z plastov), ba dokonca aj oblečenie. Plasty tvoria 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Sú vyrábené z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom a ich recyklácia je obmedzená.
→ patrí sem: odpad, ktorý je zložený iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP, napr. plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky,..
→ nepatrí sem: znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie.

SKLO

Sklo poznáme už niekoľko storočí a niektoré veci by sme si už bez skla predstaviť nevedeli – ľahko si však môžeme predstaviť jeho recykláciu. Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu, podľa ekologického rebríčka má jeho znovupoužitie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu a  v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho – až 4000 rokov.
→ patrí sem: odpad zložený iba zo sklenených častí, napr. nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo,..
→ nepatrí sem: silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.

ZELENÝ ODPAD

Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke. Je to odpad, ktorý vzniká pri prácach v záhrade a je biologicky rozložiteľný.
→ patrí sem: tráva, lístie, konáre, burina, piliny a hobliny,..
→ nepatrí sem: kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, mäso, kosti, mäsové výrobky, jedlé oleje a pod.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu.
→ patrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie,…
→ nepatrí sem: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad a pod.

VIACVRSTVOVÉ OBALY

Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). Sú odpady, ktoré sú zložené z papiera, fólie a hliníkovej fólie a jednotlivé zložky sa nedajú samostatne oddeliť.
→ patrí sem: Viacvrstvové (krabicové) obaly z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína atď.
→ nepatrí sem: viacvrstvové obaly z kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuvačiek atď.

ELEKTROODPAD

Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky – polybrómové bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol-A).
→ patrí sem: elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole, napr. elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky,…
→ nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.)

KOVY A HLINÍKOVÉ OBALY

Je odpad, ktorého súčasti sú tvorené kovom.
→ patrí sem: Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád), kovové vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly z čajových sviečok, kovový šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.
→ nepatrí sem: obaly s obsahom nebezpečných látok

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Je odpad ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.)
→ patrí sem:  rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
→ nepatrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto druh odpadu nie je recyklovateľný. V prípade, že nie je možnosť opätovného využitia (mnohé odpady tohto druhu je však možné opätovne využiť ako stavebný materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do zbernej nádoby na zmesový odpad (vo väčších množstvách do špeciálnych kontajnerov).
→ patrí sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.
→ nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.